Publié le 21/07/2021

Eisen nei Site IKAROS op der Kalchesbréck.
(Pläng fënnd een um _Backup ënner Site IKAROS)

E climatiséiert, fonktionnellt Gebai plus Restaurant an doniewt
3 Ausbildungssäll mat modernster Technik fir eis Beamten (2×28 an 1×36 Plaazen an non-Covid Zäiten)