Publié le 10/08/2020

Canicule

Au vu vun den Temperaturen déi eis an denen nächst Deeg erwaarden huet de SUID de Moien dem CDD un d’Häerz geluecht iwwer eng Dérogation vun der Plage fixe (mëttes) nozedenken
resp. am Kader vun der Circulaire P89 flexibel ze sinn.

Affaire à suivre….