KUERZEN HISTORESCHE RECKBLECK IWWERT:

D'Steierverwaltung

Am Joer 1842 trennt Lëtzebuerg sech vun der hollännescher Verwaltung an trëtt dem däitschen Zollveräin bäi. D’Steierverwaltung gët duerch en arrêté royal grand-ducal vum 7. März 1842 gegrënnt. Den Artikel 1 definéiert d’Aufgaben vun der neier Verwaltung ënnert hirem éischten Direkter Baron de Wydenbruck:

« L’administration des contributions directes et des accises a pour objet l’assiette, la répartition et le recouvrement des diverses contributions directes, la perception des droits d’accises, y compris les produits de la régie du sel, la redevance sur les mines et le versement de ces divers impôts dans la caisse de l’Etat. »

D’Fonktioun vum Direkter gët awer schon 1850 zäitweis ofgeschaaft an d’Verwaltung ënnersteet bis zum Joer 1855 engem « Administrateur Général des Finances ».

Duerch en arrêté vum 20.11.1857 gin de Kadaster an den « Service des poids et mesures » der Steierverwaltung ugegliddert.

1882 gët den Här Mathieu Mullendorf Direkter genannt. Hien as am Joer 1842 als Expéditionnaire an d’Verwaltung agetrueden a war bis zu sengem Doud am Joer 1895 méi ewéi 50 Joer am Déngscht!

Nom éischten Weltkrich léist Lëtzebuerg sech vum däitschen Zollveräin a grënnt mat der Belsch d’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, wat virun allem bei den Accisen eng grouss Roll spille soll.

1941 gët d’Steierverwaltung, déi bal 100 Joer besteet, vum däitschen Besetzer ofgeschaaft. Déi meescht Beamten gin an denen 4 « Finanzämter » zu Lëtzebuerg, Esch,Dikrich an Iechternach ënnerbruecht.

No der Liberatioun 1945 gët de Kadaster eng selbstänneg Verwaltung. Lëtzebuerg hält awer den däitschen Steiersystem bäi.

An de Joren 1946 bis 1970 entsteet ënner dem Direkter Léon Schaus eng modern Verwaltung, déi am Joer 1966 fir d’éischt och Fraen astellt. Déi grouss Steierreform nom Gesetz vum 4.12.1967 dréit dann definitif deenen neien Zäiten am Wirtschaftsopschwong Rechnung.

Enner der Direktioun vum Här Jean Olinger (1970 - 1990) gët d’Verwaltung informatiséiert, an obwuel dëst d’Arbecht vereinfacht, klëmmt dach d’Zuel vun den Dossieren méi séier ewéi d’Zuel vun de Beamten. An dëser Zäit gin och d’Relatiounen mam Ausland weider verbessert, a wéi den Jean Olinger 1990 säin Amt un de Paul Lauterbour weider gët, huet Lëtzebuerg Konventiounen mat villen europäeschen an aussereuropäesche Staaten.

De Paul Lauterbour gët direkt mat deenen ville Problemer an Ongewëssheeten vun der grousser 1991er Steierreform konfrontéiert, hie sëtzt sech awer och fir eng materiell a personnell Verbesserung an.

1992 besteet d’Steierverwaltung 150 Joer. Am August 1993 verléiert d’Steierverwaltung d’Accisen, de Cabaretage an d’Autossteieren. Dës Taxen, déi a fréiere Joren vu grousser Wichtegkeet waren, gi vun der Douane iwwerholl. Aus der Administration des Contributions Directes et des Accises gët déi aktuell Administration des Contributions Directes.